Nieuwjaarstoespraak 2016

Datum: 2016-01-11

Nieuwjaarsrede Voorzitter Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg Boesingheliede en Omstreken.
Gehouden op 11 januari 2016 bij Restaurant ‘De Saffier’ Dennenlaan 127 te Zwanenburg

Geachte leden en zeer gewaardeerde gasten!

Namens het bestuur van onze ondernemingsvereniging heet ik U allen van harte welkom op onze 29e nieuwjaarsreceptie.

Speciaal de vertegenwoordigers van de Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude, de Gemeente Haarlemmermeer, de Dorpsraad, het MKB, de deelnemers van het Haarlemmermeers Ondernemers Platform. Vanavond zijn we terug op onze oude vertrouwde stek. Wederom maken we gebruik van de gastvrijheid van de familie Wong van restaurant ‘De Saffier’ aan de Dennenlaan. 

Tot mijn vreugde zie ik allemaal bekende gezichten. Ook een aantal nieuwe leden zijn erbij en ik noem ze even, de nieuwe leden die zich in 2015 hebben aangemeld.

  • Cateringbedrijf Ria’s Keuken
  • Martin Gaus Hondenschool
  • Posthumus Bouwprojecten
  • Zegstroo Multi support
  • Mark Security
  • Olympia Uitzendbureau
  • HWR van Elderden
  • Broers Optiek & Optometrie

Namens het bestuur, welkom bij onze vereniging!  Zonder twijfel zult U zich bij ons spoedig thuis voelen. Bovendien valt U met uw neus in de boter, want onze vereniging bestaat dit jaar 30 jaar dus er zit nog een feestje aan te komen, denk ik zo. Wel jammer voor U is dat we nu nèt, voor het eerst in tien jaar, de contributie iets hebben moeten verhogen. Is wel noodzaak, want anders kunnen we avonden zoals deze niet langer bekostigen. Elkaar ontmoeten in een gezellige sfeer, de mogelijkheid scheppen om te kunnen netwerken is immers een belangrijke taak van een ondernemingsvereniging. Gelukkig is dat in 2015 goed gelukt en onze feestmanager, Wim Verlinden, heeft vijf mooie bijeenkomsten georganiseerd,waarvan één gesponsord door het MKB.

Dank Wim! Dat gaan we dit jaar weer doen.

Maar een vereniging als de onze heeft ook nog andere taken. Eén ervan is belangenbehartiging. In dat kader wil ik eigenlijk meer vooruit kijken dan terug. Niet, dat er in het afgelopen jaar niets is gebeurd;  meer dan genoeg; maar meer om aandacht te besteden aan de dingen die gaan komen. Allereerst noem ik het initiatief van onze Dorpsraad om de banden met onze Ondernemingsvereniging te verstevigen en meer samen te werken. Wij gaan elkaar nog beter op de hoogte houden van de onderwerpen die ons bezig houden om de behartiging van onze gezamenlijke belangen te versterken. Een goed initiatief dat wij van harte hebben omarmd. Ik feliciteer het bestuur van de Dorpsraad met dit wijze beleid. Samen sterk!

Ingrijpend voor Halfweg en Zwanenburg is de noodzakelijke opknapbeurt van de N200/A200 de Haarlemmerweg door Halfweg. De twee bruggen over het Boezemkanaal zijn technisch in zeer slechte staat. Rijkswaterstaat heeft de opdracht om deze bruggen te vervangen. Richting Amsterdam worden twee hele oude waterleidingen die onder de weg liggen vervangen. De gietijzeren waterleidingen zijn bijna tweehonderd  jaar oud. In overleg met het waterschap Rijnland moet de weg tevens 30cm worden opgehoogd.

Er komt langs dat tracé een parallelweg en een snelfietspad. In Halfweg zelf wordt een eeuwenoude water onderdoorgang vervangen. Al deze werkzaamheden moeten eind 2018 zijn afgerond. In die periode zal de weg richting Haarlem en/of Amsterdam soms tijdelijk geheel of gedeeltelijk voor autoverkeer worden afgesloten hetgeen gevolgen zal hebben voor de bereikbaarheid van de bedrijven in Halfweg en Zwanenburg, maar vooral ook voor onze dorpskernen in het algemeen. Samen met de Dorpsraad nemen wij deel aan het overleg met Rijkswaterstaat en Haarlemmerliede Spaarnwoude. Wij zullen proberen om de verkeershinder zoveel mogelijk te verzachten.

Zoals het er nu uitziet wordt in dezelfde periode ook begonnen met de bouw van het Outlet centrum in Sugar City. Als alles volgens plan verloopt wordt het Outlet Centrum eind 2017, begin 2018 geopend. Zoals U al in de kranten heeft gelezen, zal dit veel extra verkeer aantrekken. De exploitant rekent op ca. twee miljoen bezoekers per jaar. Volgens berekeningen resulteert dat op topdagen in 17.000 tot 20.000 extra vervoersbewegingen per etmaal. Het Sugar City terrein heeft een parkeercapaciteit van maximaal 1.900 auto’s, waarvan 400 eigenlijk zijn toegewezen aan de nog te bouwen Dirk van den Broek XL. De ondernemingsvereniging en de Dorpsraad maken zich ernstige zorgen over deze aantallen en zijn bang voor parkeeroverlast en verkeerschaos. Volgens deskundigen is de capaciteit van de N200/A200 met de huidige inrichting onvoldoende om deze aantallen te verwerken. De weg zou moeten worden omgeleid, rond Halfweg, zodat doorgaand verkeer (40.000 voertuigen per etmaal) en lokaal verkeer worden gescheiden.

De Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude lobbiet hier al jaren voor, maar vindt net zoals wij, geen gehoor bij het ministerie Infrastructuur, noch bij de Provincie en de regio groot Amsterdam. Dan moet ik toch een groot compliment maken aan het college van H’liede Spaarnwoude, vooral aan de wethouder Raymond van Haeften, die ondanks de grote, soms heel negatieve publiciteitsdruk, het vaandel van de Gemeente hoog houdt en rustig doorgaat met overleg. Hij denkt nu dat er met Rijkswaterstaat aan een oplossing gewerkt zou kunnen worden. Als hem dat lukt verdient hij wat mij betreft een lintje. Ik hoop dat onze acties via de media het doel hebben ondersteund, zo is het in ieder geval bedoeld. Dus, samen verder als het aan ons ligt!

Dat geldt ook voor het fusieproces dat Haarlemmerliede Spaarnwoude in gang heeft gezet. Van de omliggende gemeenten zijn er voldoende die zich kandidaat hebben gesteld. Ze willen allemaal best die mooie gemeente aan de hunne toevoegen. Mooi stuk grond erbij. Maar fuseren met een andere gemeente is meer dan vierkante meters grond alleen. Er wonen mensen, burgers met wensen.  Zij zijn gehecht aan hun gemeente en aan haar bestuur. Daar voelen zij zich thuis. Zij willen dat het groengebied, het recreatiegebied Spaarnwoude in haar originaliteit gehandhaafd blijft. Een waarborg tegen het landjepik van Amsterdam.

Zij zijn tegen de uitbreiding van het havengebied in hun gebied. Dus de fusiepartner moet adequate politieke weerstand kunnen bieden  tegen de commerciële druk die bijv. ontstaat zodra de vernieuwde grote sluis in IJmuiden is geopend. Zij willen de laagdrempeligheid waarmee de gemeente en haar bestuurders kunnen worden benaderd niet inleveren. Ook moet de fusiepartner voldoende financiële draagkracht hebben om de vastgestelde beheersplannen uit te voeren. De bewoners willen garanties.

Welke partner kan de wensen het beste invullen?

De dorpsraad en de ondernemingsvereniging weten het al lang en dat dragen we ook uit! Halfweg en Zwanenburg zijn momenteel alleen maar bestuurlijk gescheiden. In feite zijn we één gemeenschap met één voetbalclub, één tennisvereniging, één dorpsraad, één ondernemingsvereniging. Zoals de voorzitter van de Dorpsraad in zijn nieuw jaar speech al noemde: “We gaan naar de kerk in Halfweg en we winkelen in Zwanenburg”. Binnen het strak geregelde fusieproces gaan de belangengroepen advies uitbrengen aan de gemeenteraad en die gaat straks beslissen met welke gemeente wordt gefuseerd.

Dus in de komende maanden gaan dorpsraad en ondernemingsvereniging er alles aan doen om onze Haarlemmermeer te promoten. De Haarlemmermeer is rijk, heeft voldoende politieke invloed en is bestuurlijk al zo ingericht om met dorpskernen om te gaan.

Het volgende punt van aandacht is ‘Het hart van Zwanenburg’.

Op 2 september 2015 is er tijdens een informatieavond over het project Hart van Zwanenburg het voorkeursscenario voor de ontwikkeling van Hart van Zwanenburg gepresenteerd aan de bewoners van Zwanenburg en Halfweg. Bij dit voorkeursscenario wordt het dorpshuis op de locatie van de voormalige oude Mavo wordt gerealiseerd. Afgesproken was, om in 2015 te proberen het terrein van de voormalige oude Mavo te verwerven.

De oude Mavo nog niet in eigendom van de gemeente. De betrokken partijen zijn nog niet tot schikking gekomen, die verkoop aan de gemeente mogelijk maakt. Half januari is er een volgend overleg door deze partijen. Eind januari zal duidelijk zijn of en op welke termijn de verwerving van de oude Mavo mogelijk kan zijn. Daarom is besloten om de termijn met 1 maand te verlengen en tot eind januari de tijd te nemen om de ontwikkeling omtrent een schikkingsvoorstel af te wachten. Zowel de Dorpsraad als de Ondernemersvereniging staan hier volledig achter. Dit uitstel heeft geen consequenties voor de planning. Er is inmiddels gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de ruimtelijke procedure. Wordt vervolgd!

Wat de ondernemingsvereniging zorgen baart zijn de recente ontwikkelingen in de detailhandel. Ook in Zwanenburg zitten we qua aanbod winkelruimte al aan de bestaansgrens. Toename van het aantal vierkante meters ‘Food’ en ‘Non Food’ is zeer ongewenst, mede gezien het dalende inwonersaantal. In Sugar City komt een XL Dirk van den Broek en het is niet bekend wat er dan in de bestaande vestiging aan de Dennenlaan komt. Nog een supermarkt ? Aldi of Jumbo? Kan zomaar, maar is niet gewenst. In het kader van het project Hart van Zwanenburg zal de Lidl verhuizen naar de plek waar nu de Olm staat. Op zich niets mis mee, maar de Lidl wordt dan aanmerkelijk groter, d.w.z. aanzienlijk meer vierkante meters verkoopruimte.

De gemeente bestrijdt dat door te beweren dat het gebouw wel groter wordt dan het huidige, maar het aantal vierkante meters verkoopruimte zou ongeveer gelijk blijven. Er wordt meer magazijn- en koelruimte gebruikt. Dit heet in ambtelijke termen: “Kwalitatieve en kwantitatieve vierkante meters”. Zwanenburg / Halfweg wordt of worden nu nog als twee dorpen genoemd. Mocht de zo gewenste samenvoeging een feit  worden dan komt Sugar City met al zijn meters detailhandel officieel bij de Haarlemmermeer en dan is er niet zoals nu een gering, maar een gigantisch overaanbod van detailhandel.

Wij zullen dan ook bij de gemeente blijven aandringen op het handhaven van het huidige aanbod en geen extra verkoopmeters toe te staan, dit in het belang en het in stand houden van het huidige winkelaanbod. Het bestuur maakt zich ook zorgen over de ontwikkelingen op het bedrijventerrein ‘De Weeren’. Van een bedrijventerrein is nog nauwelijks sprake. De Weerenweg is inmiddels een autoboulevard geworden, maar niet met Porsche’s, Audi’s, BMW’s en Mercedessen. Nee, schadeherstel bedrijven, louche APK stations en tweede hands autohandelaren. Deze bedrijven houden zich aan God noch gebod. Overal staan auto’s en wrakken geparkeerd, met of zonder kenteken. Vaak op de openbare weg. Gehandhaafd wordt er niet. Het gevolg is een aanzienlijke verpaupering van het gebied en dat  heeft weer tot gevolg dat de ondernemingen van enige kwaliteit zoetjesaan vertrekken, zoals het hoofdkantoor van AEG dat zich niet meer thuis voelt tussen de tweede hands handel.

De verhuurprijzen staan onder druk en zijn gedaald. Daardoor is ook de bereidheid om te investeren in onroerend goed tot het nulpunt gedaald. Het bedrijventerrein wordt langzamerhand een tweede ‘De Liede’. Behalve gebrek aan handhaving is het vigerende bestemmingsplan mede oorzaak van deze ontwikkeling waardoor vestigingsvergunningen aan kwalitatief hoogwaardige bedrijven vaak worden geweigerd, maar ieder autobedrijf zo kan beginnen. De klachten zijn genoegzaam bekend bij het college, maar er wordt niet echt actie ondernomen. De ondernemingsvereniging zal dit onderwerp ook in 2016 onder de aandacht van onze bestuurders blijven brengen.

Iedereen in Zwanenburg is blij met de aanpak van de riolering. Zodra het nieuwe systeem in de Domineeslaan in gebruik genomen kan worden zullen de woningen in de omgeving voortaan van wateroverlast gevrijwaard zijn. Dat is echter nog niet het geval voor het bedrijventerrein ‘De Weeren’, want daar moeten nog extra voorzieningen worden getroffen waar op dit moment nog geen budget is. Als het moment daar is zullen wij de gemeenteraad verzoeken om daarvoor extra geld te fourneren, zodat ook daar de problemen van de wateroverlast kunnen worden opgelost.

In het jaar 2016 gaan we als vereniging ook iets nieuws doen. Naast deze goedbezochte nieuwjaarsreceptie en de inmiddels traditionele barbecue in Juni tijdens de feestweek willen we in het najaar een diner organiseren waarbij we ondernemend Halfweg, Zwanenburg en Boesingheliede in het zonnetje gaan zetten. We willen de beste winkels, meest duurzame bedrijven, ondernemingen met een goed personeelsbeleid én nieuwkomers in onze regio onder de aandacht gaan brengen en ze belonen voor hun inzet en ondernemerschap. Een echt award-diner waarover we u de komende maanden verder zullen informeren!

Onze bestuursleden hebben zich in het voorbije jaar niet verveeld en dat gaat dit jaar ook niet gebeuren. Te beginnen met de nota commerciële voorzieningen die aanstaande donderdag in de raad wordt behandeld. Daarvoor het overleg met onze advocaat inzake het verkeer rond Sugar City om ons te laten informeren over de mogelijkheden om naar de rechter te stappen. Dan de vergadering van het Haarlemmermeers ondernemersplatform. Dan het regulier overleg bij de Gemeente Haarlemmerliede Spaarnwoude. Dat is dan in de komende 7 dagen en zo gaat het maar door. Dat alles met één hoofddoel: “Het Hart van Zwanenburg en Sugar City moeten er komen, maar wat ons betreft wel met randvoorwaarden. Dat Halfweg en Zwanenburg één worden en dat mag van mij zonder randvoorwaarden!

Ik maak van de gelegenheid gebruik om onze bestuursleden te bedanken voor hun inbreng en de uiterst prettige samenwerking in het afgelopen jaar: Leonoor Juwett, Marianne Sammels, Wim Verlinden, Joop Verburg, Edwin Meijer, Rob Koster en Rob van Vliet, jullie zijn als vrienden en dat blijft zo.

We hebben helaas afscheid moeten nemen van Jan van Egmond als afgevaardigd bestuurslid van de Rabobank. De Rabobank heeft te kennen gegeven dat zij toch graag een bestuurslid willen afvaardigen. Volgende week hebben we afgesproken om daarover te praten. Tot onze spijt hebben we onze bankrekening bij de ABN/AMRO moeten opzeggen. Het aanhouden van de rekening kostte meer dan de rente opbrengst. Het leven is hard!

Er is nog veel meer te vertellen, maar dan zitten we hier vanavond om twaalf uur nog. Als U op de hoogte wilt blijven van alle actualiteiten binnen onze vereniging, kijk dan eens op onze prachtige website www.ondernemingsvereniging.nl die wordt onderhouden door de firma Bratpack.

Ik sluit af met de wens dat U allemaal een heel voorspoedig en gezond 2016 te wensen en dat we dit jaar veel leuke dingen gaan doen, U bestuurders en wij ondernemers.

Leve Halfweg en Zwanenburg!

Een hele gezellige avond toegewenst en voor straks: Wel thuis!

Paul Kok

Voorzitter