Huishoudelijk reglement

Artikel 1
De diverse sectoren zullen bij voorkeur als volgt in het bestuur zijn vertegenwoordigd:

  • uit de detailhandel : 2 bestuursleden;
  • uit het midden en kleinbedrijf : 2 bestuursleden;
  • uit de industrie : 2 bestuursleden;
  • uit de dienstverlenende sector : 1 bestuurslid.

Artikel 2
De behartiging van de belangen van de aangesloten leden kan betrekking hebben op:

  • één of meerdere individuele leden;
  • alle leden uit één of meerdere sectoren.

Artikel 3
De voorzitter of diens plaatsvervanger leidt de bestuursvergaderingen.

Artikel 4
De secretaris tekent de stukken die van het bestuur of van de vereniging uitgaan; hij houdt de notulen van de bestuurs- en ledenvergadering bij en ontwerpt het jaarverslag.

Artikel 5
De penningmeester is belast met het geldelijk beheer, de inning van de contributie en het ontwerpen van de jaarlijkse rekeningen en verantwoording.

Artikel 6
Aan het bestuur kunnen medewerkers worden toegevoegd wier bezoldiging door de ledenvergadering wordt vastgesteld indien en voor zover een bedrag f 4.000, = per jaar te boven gaat.
Aan hen kunnen door het bestuur werkzaamheden worden opgedragen, welke volgens het reglement door de bestuursleden moeten worden verricht.

Artikel 7
Het bestuur heeft de bevoegdheid zich bij de behandeling van speciale vraagstukken door deskundigen of door een uit leden te benoemen commissie te doen bijstaan.
Inrichting en bevoegdheid van de commissie zullen in ieder afzonderlijk geval door het bestuur worden vastgesteld.

Artikel 8
Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Zo nodig zal een tweede stemming plaatsvinden. Stemming bij volmacht is uitgesloten.
Het bestuur zal in principe slechts besluiten nemen indien minstens de helft plus één van de bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn.

Artikel 9
Leden kunnen zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door één medelid van een schriftelijke volmacht te voorzien. Het is niet mogelijk meer dan één lid mede te vertegenwoordigen.

Artikel 10
Vergaderingen per sector zijn steeds mogelijk. Van het besprokene zal verslag worden uitgebracht aan het bestuur. In de sector genomen besluiten moeten niet strijdig zijn met de belangen van de vereniging.

Artikel 11
De kosten van advies ten behoeve van één sector komen voor rekening van tot deze sector behorende ondernemers.

Artikel 12
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet besluit en bestuur.

Artikel 13
Dit reglement treedt in werking op dezelfde dag als de statuten.