Statuten

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: ONDERNEMINGSVERENIGING HALFWEG, ZWANENBURG, BOESINGHELIEDE EN OMSTREKEN.

Artikel 2
Zij heeft haar zetel te Zwanenburg, gemeente Haarlemmermeer.

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de belangen van de bij haar aangesloten leden uit de sectoren detailhandel, midden en kleinbedrijf, dienstverlening en industrie.
 2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

a. het onderhouden van betrekkingen van de vereniging met de verschillende overheden en hun organen;
b. het afvaardigen van vertegenwoordigers van de vereniging in die organisaties die voor het welzijn van het bedrijfsleven nuttig kunnen zijn;
c. het organiseren van bijeenkomsten van de leden onder andere ter bespreking en bestudering van sociaal economische en fiscale aangelegenheden;
d. het bevorderen van het woon, werk, winkel en leefklimaat binnen Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede en omstreken.

Artikel 4

 1. De vereniging kent gewone leden, ere leden en begunstigde leden.
 2. Gewone leden zijn die natuurlijke personen en rechtspersonen, die woonachtig zijn of werkzaam zijn in het in artikel 3 lid 2 letter d bedoelde gebied en als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
 3. Ere leden zijn die natuurlijke personen, die wegens hun buitengewone verdienste jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
 4. Begunstigde leden zijn die natuurlijke personen en rechtspersonen, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse contributie gelijk aan die voor leden.

Artikel 5

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
 2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Ere leden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
 4. Begunstigd lid kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating beslist. In de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse contributie worden medegedeeld.
 5. Het lidmaatschap is mogelijk voor natuurlijke en rechtspersonen en is niet overdraagbaar noch vatbaar voor erfopvolging.

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid en door ontbinding van de rechtspersoon;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
  Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. 
  Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. 
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 7

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen en maximaal dertien personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. 
  De benoeming geschiedt uit de leden.
 2. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn terstond herbenoembaar.
 3. De voorzitter van het bestuur wordt in functie benoemd.
 4. De diverse sectoren zullen bij voorkeur in het Bestuur zijn vertegenwoordigd als omschreven in het huishoudelijk reglement.

Artikel 9

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
  Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt af uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden.
  Het bestuur kan één van de leden in een tussentijdse vacature benoemen tot de datum van de eerstvolgende algemene vergadering.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken.

Artikel 10

 1. Onverminderd het bepaalde bij artikel 8 lid 3 wijst het bestuur uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
  Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt.
  De notulen worden in de volgende vergadering vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris getekend.
 3. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 4. leder bestuurslid brengt één stem uit. Een bestuurslid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen.
 5. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is.
 6. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 11

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  1. onverminderd het bepaalde onder 11 het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarden te boven gaande, als in het huishoudelijk reglement genoemd;
  2. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
   b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
   c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
   d. het aangaan van dadingen;
   e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
   f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
   Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan tenminste één moet zijn de voorzitter of de secretaris of de penningmeester.

Artikel 12

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
  Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

Artikel 13

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  b. de benoeming van de in artikel 12 bedoelde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  c. voorziening in eventuele vacatures;
  d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17.

Artikel 14

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

Artikel 15

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
  Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken.
  De inhoud van de notulen of van het proces verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 16

 1. Het uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
  Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
  Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
  Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.
  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 17

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.

Artikel 18

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
  Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 19

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. leder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Artikel 20

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Artikel 21

In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft, dient te worden ingeschreven door de bestuurder der vereniging:
a. deze vereniging, met nederlegging van een authentiek afschrift bevattende de statuten;
b. elke statutenwijziging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, bevattende de statutenwijziging;
c. de ontbinding van de vereniging;
d. de naam, voornamen en de woonplaats van alle bestuursleden, aan wie door de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, met de vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging afzonderlijk, gezamenlijk of tezamen met een of meer anderen te vertegenwoordigen.