Nieuwjaarstoespraak

Datum: 2014-01-14

Geachte leden, beste gasten en genodigden,

Namens het bestuur van onze ondernemingsvereniging heet ik U allen van harte welkom op onze 28e nieuwjaarsreceptie.
Ik zie allemaal trouwe leden en vele bekende gezichten en dat maakt me blij.

Dames en heren, vertegenwoordigers van de Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude, de Gemeente Haarlemmermeer, het MKB, de deelnemers van het Haarlemmermeers Ondernemers Platform, de Dorpsraad en ook de nieuwe leden heet ik van harte welkom. Fijn dat U er bent!

Na ca. 20 jaar te gast geweest te zijn bij de familie Wong heeft ons bestuur besloten om onze nieuwjaarsreceptie te houden bij onze voetbalvereniging.
Bij dezen wil ik het bestuur bedanken voor de verleende gastvrijheid en ik ga ervan uit dat het net zo gezellig is als in de voorbije jaren.

We hebben 2013 weer afgesloten. Wat een jaar was dat zeg!
Velen van ons hebben peentjes gezweet.
Dalende omzetten, hogere lasten, libor schandalen, overal massa ontslagen, huizenprijzen onder water, banken die nog maar mondjesmaat geld willen uitlenen, pensioenfondsen in de problemen, aandelenkoersen op zijn laagst, faillissementen bij de vleet en het consumentenvertrouwen in de diepvries.
Dan verschijnt midden in de misère onze premier op het beeldscherm die ons gaat vertellen dat we een nieuwe auto moeten aanschaffen en toch maar dat nieuwe huis moeten kopen.
Als ondernemer veer je dan op uit je stoel.
Verdulleme!
Wij hebben de BTW niet verhoogd naar 21%. Wij hebben ook niet gevraagd om accijnsverhogingen op de toch al zo dure brandstof. Wilden wij een hogere energiebelasting?
Ook de accijnsverhoging op tabak en alcohol stond niet op ons verlanglijstje.
Dus hebben we af en toe de auto maar eens laten staan, dan kan die nog wat langer mee en we zijn niet met de bank gaan praten om een hypotheek voor de nieuwe koopwoning.
We hebben even geen nieuwe meubels gekocht, geen nieuwe keuken, nog even geen nieuwe auto.
Nee, we zijn gaan sparen, hebben onze hypotheek extra afgelost, minder reisjes naar het buitenland geboekt, niet zo vaak meer uit eten gegaan, meer gekocht bij de supermarkt en de kinderen van de crash gehaald.
Aan de andere kant hebben we keihard gewerkt om ons bedrijf in stand te houden, om onze klanten en ons personeel te behouden.

Nu zijn we met een zucht over de drempel gestapt. Einde 2013, òp naar 2014.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen, -  en  - nieuwe lastenverhogingen. Het blijft spannend.
Maar er komt licht aan de horizon.
Er worden weer iets meer huizen verkocht. De aandelenkoersen zijn weer gestegen. De export is weer toegenomen.
Misschien klimmen we dit jaar toch weer langzaam uit het dal en neemt de verdiencapaciteit voor ons, ondernemers weer toe.
Misschien kunnen we dit jaar dan toch die nieuwe auto kopen, al wordt het dan een CO2 mobiel.
We knokken ervoor.
Weg met de slapenloze nachten is mijn motto!

Daarom zijn mijn vrouw en ik dit nieuwe jaar begonnen met het kopen van een nieuw bed.
Dan is onze premier ten minste tevreden, want het knaagt toch aan je geweten als je door je eigen minister president wordt berispt omdat je niks nieuws aanschaft.
Als ik dan thuiskom van een overleg over de bestemmingsplannen van het bedrijventerrein ‘De Weeren’ en weer geen stap verder ben gekomen, zet ik het bed in de massagestand en kan ontspannen.
Het bestemmingsplan van ‘De Weeren’ blijft voor ons bestuur een heet hangijzer. De beperkingen die het vliegverkeer ons op de bedrijventerreinen in Halfweg en Zwanenburg oplegt zijn heel dwingend en laten weinig toe. Dit leidt tot leegstand en verpaupering.
Bijv. werd de vestiging van een kleine bierbrouwerij op ‘De Weeren’ niet toegestaan, maar zij kregen wel een kilometer verderop aan de andere kant van de Ringvaart vergunning.
Zo ook het medische bedrijf Excen dat vier operatiekamers wilde inrichten aan de Weerenweg om lichte medische ingrepen te verrichten. Een investering van enkele miljoenen. Zij krijgen geen vergunning omdat er onder de aanvliegroute geen immobiele mensen worden gehuisvest.
Hoe kan het dan dat in het centrum van Zwanenburg, dat onder dezelfde restricties valt, wel vergunning voor een medisch centrum wordt afgegeven vraag ik mij af.
Ook de vergunning voor een grote Turkse vereniging om een er verenigingsgebouw te vestigen werd tot nu toe afgewezen op basis van het bestemmingsplan. Een partycentrum is niet toegestaan is het motief. Let wel, Silverstone karting heeft wel vergunning. Terecht overigens.

Inmiddels is de vestiging van het aantal autoschade en tweede hands autobedrijven in het gebied aanzienlijk toegenomen. Dat leidt tot veel parkeeroverlast van half gesloopte auto’s en verkoopauto’s en draagt niet bij aan het beeld- kwaliteitsplan dat de Gemeente zo graag ziet.
Het veroorzaakt bovendien verkeersstremmingen omdat de smalle wegen voor grote vrachtwagens zijn geblokkeerd door her en der verkeerd geparkeerde auto’s. Dus moet er iets gebeuren. Rayonbeheer gaat binnenkort een onderzoek doen naar de knelpunten en naar aanleiding daarvan komen er parkeerplaatsen bij, zullen sommige straten eenrichtingsverkeer worden en er zullen waar nodig parkeer- en stopverboden komen.

Tja, dan is er ook nog Sugar City. Hoe gaat het daarmee? Het is wel erg stil daar en er gebeurt weinig.
Zover mij bekend zijn nog niet alle vergunningen rond. Met name de omgevingsvergunning moet nog worden afgegeven alvorens met de bouw van het outletcentrum kan worden gestart.
Er is kennelijk een discussie gaande tussen de projectontwikkelaar en de Gemeente Haarlemmerliede Spaarnwoude en de projectontwikkelaar over de verkeersafwikkeling.
Er is een berekening gemaakt over het aantal vervoersbewegingen die een outletcentrum op topdagen veroorzaakt.
E.e.a. is gebaseerd op de bezoekersaantallen van de outlets Bataviastad en Roermond.
Voor Halfweg zou dit op een topdag neerkomen op 17000 vervoersbewegingen.
De vraag is nu hoe een dergelijk verkeersaanbod kan worden verwerkt, zeker als de N200 door Halfweg wordt afgewaardeerd naar een tweebaans weg.
De Dorpsraad en de Ondernemingsvereniging hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de Provincie met het verzoek om zorgvuldig te kijken naar de gevolgen van het verwachte verkeersaanbod en voldoende garanties in te bouwen in de te verlenen vergunning opdat een afdoende verkeersafwikkeling is gewaarborgd.
Ook zijn wij, Dorpsraad en Ond. Ver. In gesprek met de gemeente om maatregelen te voorzien tegen een te verwachten parkeeroverlast die in Zwanenburg zou kunnen ontstaan.
Het open houden van de N200/A200 de weg van Amsterdam naar Haarlem, ook na de start van het outlet centrum op Sugar City in 2015 is voor ons ondernemers een absolute must.
Niet afwaarderen, maar opwaarderen.
Voor de winkeliers betaalbare huurprijzen en daarmee behoud van het winkelaanbod in het nieuwe hart van Zwanenburg.

Met grote belangstelling volgen wij de discussie in Haarlemmerliede Spaarnwoude over de herindeling die deze gemeente te wachten staat.
Wij hebben veel waardering voor de wijze waarop burgemeester Heiligers en de Raad dit overleg voeren met de bewoners en belangenbehartigers op allerlei niveaus.
Natuurlijk laten wij aan ieder die het maar wil horen weten, hoe groot de sociale cohesie is tussen Halfweg en Zwanenburg.
Wij hopen, net als de Dorpsraad, dat die band blijft bestaan en zelfs nog kan worden versterkt.
De toekomst zal het leren. Persoonlijk zou ik het niet fijn vinden als Halfweg bijv. bij de Gemeente Velzen of Haarlem wordt ondergebracht, maar ik zal de keuze van de inwoners accepteren.

Ik ben onder indruk van de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Theo Weterings waarin hij uitdrukkelijk aanstuurt op meer betrokkenheid van bewoners en belangenverenigingen op het bestuur van de Gemeente.
Het participatiebeleid.
Ik vind een interessante en belangrijke uitdaging voor de bestuurlijke toekomst van de Gemeente Haarlemmermeer en ben reuze benieuwd hoe zich e.e.a. zal ontwikkelen.
 

De HIRB subsidie van de Provincie voor de revitalisering van Boesingheliede is toegekend en de voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart.
Jammer dat dhr. Reinier van Elderden de aanleg van de glasvezelkabel naar Boesingheliede tegenhoudt op puur financiële gronden.
De kabel mag wel over zijn grondgebied langs de IJweg worden aangelegd, maar daar moet dan wel een flinke jaarlijkse vergoeding voor worden betaald.
Onhaalbaar zegt de kabelexploitant en heeft het project laten vallen.
Jammer, een flink aantal ondernemers in Boesingheliede hebben al een overeenkomst met de exploitant en de Gemeente had € 30.000 voor het project uitgetrokken.
Ik weet op dit moment niet hoe we dit weer vlot kunnen trekken.

Het bestuur van de Parkmanagement Vereniging van het bedrijventerrein ‘De Weeren’ heeft aangegeven dat zij aansluiting willen zoeken bij onze ondernemingsvereniging.
Zij zijn organisatorisch niet sterk en denken dat een nauwe samenwerking met onze Ondernemingsvereniging een opleving kan bewerkstelligen. Momenteel is de belangstelling van de ondernemers voor de Parkmanagement Vereniging laag.
Ondanks een zeer actieve parkmanager en een brochure die huis aan huis is verspreid zijn er geen leden bijgekomen.
De Gemeente, maar ook wij, de Ondernemingsvereniging vinden dat de Parkmanagement Vereniging een aparte organisatie moet blijven omdat de doelstellingen ver uit elkaar liggen.
Als we niets doen vrees ik dat de Parkmanagement Vereniging langzaam zal doodbloeden.
We zullen in de komende maanden maar eens moeten brainstormen hoe we de zaak aan elkaar kunnen knopen.

Tja, wat is er verder nog te melden.
Cameratoezicht in de kleine winkelcentra.
Dat is een lobby die gezamenlijk met alle andere ondernemingsverenigingen in de Haarlemmermeer wordt gevoerd en eigenlijk is ontstaan door de overvallen bij Jenke Haverhals.
Delta Lloyd zei vervolgens zijn verzekering op. Gelukkig hebben ze dat, dankzij de lobby van het MKB Haarlemmermeer Schiphol weer teruggedraaid.
Achterliggende gedachte is dat ondernemers over het algemeen alles doen aan beveiliging en inbraakpreventie waar de verzekering en de Gemeente om vragen.
Vaak wordt er door de ondernemers veel tijd en geld in geïnvesteerd, mede in het kader van het keurmerk veilig ondernemen.
Als dan toch het aantal overvallen in deze gemeente in 2013 met 41% stijgt, vinden wij als ondernemers dat de overheid niet moet stoppen bij het uitdelen van gouden sterren maar zelf ook moet investeren in preventieve maatregelen en beveiliging.

Cameratoezicht heeft bewezen dat er een preventieve werking vanuit gaat en dat de pakkans van de daders aanzienlijk groter is. In gebieden waar cameratoezicht wordt ingezet daalt de criminaliteit direct met 20 tot 25%.
In de grote winkelcentra wordt cameratoezicht vrijwel overal toegepast, maar in de kleinere winkelgebieden in de dorpskernen wordt niets gedaan, terwijl de overvallen juist steeds vaker op die locaties plaatsvinden.
Het politiekorps Kennemerland bevestigt dat en ondersteund onze lobby.
 

Het is ons gelukt om het college en de gemeenteraad ervan te overtuigen dat de zondagsopening tijden van de winkels is verruimd van 12 tot 6 uur naar 9 tot 6.
Dat de OZB tarieven niet zijn verhoogd.
Dat de leges voor bouwvergunningen niet zijn verdubbeld, zoals oorspronkelijk het plan was.
Er gaat ons nog veel meer lukken. Altijd in goed overleg met partijen, want dat doen we en dat gaan we weer oppakken na de gemeenteraadsverkiezingen, want die komen er aan.

We hebben vorig jaar september afscheid genomen van twee Wethouders, Michel Bezuijen en Arthur van Dijk.
Hun plaatsen zijn ingenomen door respectievelijk Cees Loggem en Adam Elzakelai; maar voor hoe lang?
De verkiezingsuitslag van maart zal mede bepalen hoe het college van B&W er straks uit ziet.
Noteer 19 februari in Uw agenda, want dan hebben wij, de gezamenlijke ondernemingsverenigingen van de Haarlemmermeer, het verkiezingsdebat georganiseerd.
Het begint om 6 uur in het Fokker Eventcentrum  aan de IJweg in Hoofddorp.
Alle fractievoorzitters zijn aanwezig en iedere ondernemer kan vragen stellen over het voorgenomen beleid. Schrijft U zich tijdig in want er zijn maar 200 plaatsen.
Alle informatie hierover kunt U vinden op onze prachtige website www.ondernemingsvereniging.nl
Die is gemaakt en wordt onderhouden door ons bestuurslid Edwin Meier. Mag wel en keer worden genoemd!

Het verheugt het bestuur dat Rob Koster geboren Zwanenburger en Ondernemer, sinds enkele maanden onze gelederen is komen versterken. Rob, van harte welkom!
Ik dank onze bestuursleden, Joop Verburg, Wim Verlinden, Edwin Meijer, Jan van Egmond, Leonoor Juwett en Marianne Sammels voor hun inzet en de vele vrije uren de zij aan onze vereniging hebben besteed. Let wel, het zijn allemaal ondernemers die geen baan van 9 tot 5 hebben. Ook de ondersteuning waarmee onze secretaresse Sandra Bouman bijdraagt aan het optimaal functioneren van ons bestuur moet absoluut worden vermeld.

Ik dank de Dorpsraad, de Kamer van Koophandel, het MKB en de voorzitters van de collega ondernemingsverenigingen in de Haarlemmermeer die ons mede hebben ondersteund in het bereiken van onze, vaak gezamenlijke, doelstellingen. In 2013 gaan we samen verder op de ingeslagen weg. Ook de goede contacten met de Gemeente Haarlemmermeer en Haarlemmerliede Spaarnwoude verdienen een compliment. Zijn altijd tot overleg bereid, een voorbeeld van goed democratisch bestuur.

2014 wordt een beter jaar voor ons allemaal, dat verzeker ik jullie!
Voor mijn vrouw en mijzelf wordt dit het jaar van het nieuwe bed, met een knipoog naar de heer Rutte.
Ons bestuur wenst U allen een heel gezond en zakelijk voorspoedig Nieuwjaar.
Voor nu een smakelijk eten en voor straks – Wel thuis!

 

Paul Kok

Voorzitter