Privacy Policy

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege OV HZB en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar OV HZB op haar website en in haar mailingen naar verwijst. OV HZB adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit OV HZB

OV HZB is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege OV HZB.

Als we het over OV HZB hebben dan hebben we het over de juridische entiteit OV HZB B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40596129. OV HZB is gevestigd in Zwanenburg, postadres Postbus 252, 1161 AE te Zwanenburg en bereikbaar via het e-mailadres info@ondernemingsvereniging.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

OV HZB kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van OV HZB op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor OV HZB optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van OV HZB plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.


Welke gegevens verwerken wij?

OV HZB kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van OV HZB, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. De gegevens die OV HZB kan verzamelen zijn:

  • Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens. Denk hierbij aan de gegevens die je achterlaat als je op onze website het contactformulier invult of een informatie of support aanvraag doet. Als je via onze website inlogt, dan zien wij nooit je wachtwoord.
  • Betalings- en factuurgegevens – indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens en een KvK-nummer nodig.
  • App en websitegegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s) en apps.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

OV HZB gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van internetdiensten en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

  • Om het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van onze diensten en producten;
  • Om je met je eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van onze systemen.
  • Om je te helpen bij eventuele vragen of verzoeken tot informatie. Als jij ons een vraag stelt, gebruiken we je naam & e-mailadres om je te antwoorden.
  • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
  • OV HZB kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. In dat geval verwijderen wij direct al je gegevens uit ons nieuwsbriefsysteem en slaan wij jouw e-mailadres versleuteld op. Op die manier kunnen wij je e-mailadres niet meer zien, maar voorkomen wij dat je bij een eventuele import vanuit een ander systeem opnieuw wordt aangemeld.

OV HZB verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor bovengenoemde doeleinden.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Als OV HZB je persoonsgegevens deelt met anderen, gebeurt dit altijd in overeenstemming met Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en conform dit privacy statement. Als lid van OV HZB bent u automatisch lid van MKB Schiphol en derhalve worden gegevens jaarlijks verstrekt aan deze organisatie. 

OV HZB kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op OV HZB rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

OV HZB heeft de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

•             het IP-adres van de bezoeker;

•             de datum en tijd van het bezoek;

•             de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);

•             de op onze website bezochte pagina‘s;

•             informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de OV HZB website:

Functionele cookies

OV HZB plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

OV HZB maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

OV HZB heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. OV HZB heeft Google geen toestemming gegeven om via OV HZB verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

OV HZB bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 7 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Mocht je geen overeenkomst met ons hebben of hebben gehad, dan verwijderen wij je gegevens na 1 jaar.

Welke rechten heb jij?

OV HZB verwacht van jou dat je jouw gegevens zelf up-to-date houdt, zodat wij over de juiste persoonsgegevens beschikken. Wijzigingen kun je doorgeven via jouw contactpersoon of via info@ondernemingsvereniging.nl.

Ook wijzen wij je op jouw wettelijke recht van inzage in, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens en het recht op beperking van de jouw betreffende verwerking. Verzoeken tot correctie kun je doorgeven aan jouw contactpersoon. Overige verzoeken kun je indienen via bovenstaand e-mailadres. OV HZB zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan OV HZB of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

OV HZB neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je toch de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van je persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met info@ondernemingsvereniging.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten?

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop OV HZB omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je dit via info@ondernemingsvereniging.nl kenbaar maken.