Consultatieronde Vervoerplan 2023 (Openbaar Vervoer)

Datum: 2021-09-08

Consultatieronde Vervoerplan 2023 (Openbaar Vervoer)

In december start het jaarlijkse proces voor de nieuwe dienstregeling van het openbaar busvervoer in onze regio. Het betreft dan de dienstregeling voor het jaar 2023. Het proces met Connexxion start met een consultatieronde, waarbij gemeenten kunnen aangeven wat hun adviezen zijn voor de nieuwe dienstregeling. Die adviezen verwerkt Connexxion in het vervoerplan, waarover vervolgens formele advisering en besluitvorming plaatsvindt.

Begin december praat ik met de raad over onze adviezen. Daarvoor ontvang ik graag inbreng van de dorps- en wijkraden, ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties.

Daarom aan u het verzoek uw wensen en suggesties met ons te delen. Uw inbreng zullen wij verwerken in de concept advieslijst die in oktober in het college wordt geagendeerd en daarna aan de gemeenteraad wordt gezonden. Om dat te halen moeten wij uiterlijk op 26 september 2021 uw reactie ontvangen. U kunt uw inbreng mailen naar openbaarvervoer@haarlemmermeer.nl.

Aandachtspunten bij wensen

De vervoerplannen richten zich op lijnvoering, frequenties en bedieningstijden. We halen voor het vervoerplan daarom ook alleen wensen op die daarop betrekking hebben.

In het kader van verwachtingsmanagement is het belangrijk te beseffen dat voorstellen alleen kans van slagen hebben als zij:

  • voldoen aan het Programma van Eisen van de concessie;
  • kostenneutraal kunnen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld door besparingen elders in de dienstregeling;
  • in het oog van de vervoerder voldoende reizigers opleveren, om de besparing elders in de dienstregeling te rechtvaardigen (kosten-batenafweging).

Bijvoorbeeld: zonder meer een wens om meer of hoogfrequentere busbediening inbrengen heeft weinig kans van slagen. Er moet dan op zijn minst duidelijk worden gemaakt hoeveel (potentiële) reizigers dit Connexxion gaat opleveren en dan nog is op voorhand niet zeker dat op de genoemde aandachtspunten positief wordt geoordeeld.

Het proces voor de totstandkoming van het vervoerplan op hoofdlijnen

Jaarlijks stelt Connexxion vervoerplannen op voor de concessies Amstelland-Meerlanden en Haarlem-IJmond, waarin zij voorstellen doet voor de ontwikkeling van het openbaar (bus)vervoer in deze concessies.

De beide concessies vallen onder verschillende concessieverleners:

  • Concessieverlener voor de concessie Amstelland-Meerlanden is Vervoerregio Amsterdam.
  • Het deel van onze gemeente 'binnen de Ringvaart' valt onder deze concessie.
  • Concessieverlener voor de concessie Haarlem-IJmond is Provincie Noord-Holland
  • Het deel van onze gemeente 'buiten de Ringvaart' valt onder deze concessie.

Daardoor verschillen de processen onderling bij het tot stand komen van de vervoerplannen voor beide concessies:

Concessie Amstelland-Meerlanden

Onderdeel van het vervoerplanproces is de jaarlijkse consultatieronde in december of januari, waarbij aan de inliggende gemeenten wordt gevraagd welke ontwikkelingen zij wenselijk vinden. De gemeenten kunnen dan adviezen geven. Daarbij baseren wij ons mede op uw wensen en suggesties.

Na de consultatieronde zal Connexxion het Concept Vervoerplan voor het jaar 2023 opstellen. Daarbij maakt Connexxion zelfstandig de afweging of zij adviezen overnemen of niet.

Naar verwachting in mei zal Connexxion het Concept Vervoerplan ter advisering voorleggen aan de Adviescommissie Amstelland-Meerlanden. De adviescommissie bestaat uit de wethouders Verkeer van de vijf gemeenten die onder de concessie vallen (Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel). Op basis van het advies van de adviescommissie kan Connexxion besluiten het concept vervoerplan aan te passen. Het definitieve Vervoerplan wordt vervolgens aan het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam (DB) gezonden.

Het DB toetst het Vervoerplan aan het Programma van Eisen van de concessie en neemt een besluit tot vaststelling. Het advies van de adviescommissie wordt daarin meegewogen.

Concessie Haarlem-IJmond

Voor de concessie Haarlem-IJmond stelt Connexxion zelfstandig het concept vervoerplan op in 2022, na inbreng vanuit de consultatieronde. Er is echter geen adviescommissie.
De verschillende gemeenten reageren elk afzonderlijk schriftelijk met hun eventuele opmerkingen, adviezen of zienswijzen op het concept vervoerplan. Alleen bij ingrijpende voorstellen wordt de gemeente uitgenodigd voor overleg. De provincie toetst het Vervoerplan aan het Programma van Eisen van de concessie en neemt een besluit tot vaststelling.

Gedooglijnen

Er zijn ook zogenaamde 'gedooglijnen' in onze gemeente. Dit zijn buslijnen die niet vallen onder een van beide bovengenoemde concessies, maar wel stoppen op ons grondgebied. Dit zijn bijvoorbeeld lijnen van het GVB (Concessie Stadsvervoer Amsterdam) of Arriva (Concessie Zuid-Holland Noord). Ook voor deze lijnen kunt u wensen doorgeven als deze er zijn. Wij zullen deze wensen kenbaar maken bij de desbetreffende opdrachtgever.