Nieuwjaarsrede 2018

Datum: 2018-01-16

Nieuwjaarsrede 2018

Geachte leden en zeer gewaardeerde gasten!

Namens het bestuur van onze Ondernemingsvereniging heet ik jullie allen van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de Ondernemingsvereniging Zwanenburg, Halfweg, Boesingheliede en Omstreken. In het bijzonder de vertegenwoordigers van de Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude, de Gemeente Haarlemmermeer en de Dorpsraad. Er zijn in 2017 weer een aantal nieuwe leden bijgekomen, te weten:

- Yentl Cars
- DJ Auto’s & Scooters
- Kapsalon Ben van Dijk|
- MAMA - Concept of Live
- Rap Montage
- Princen Brouwerij
- Scratch, zelfs al lid geworden voordat zij open gaan

Ook jullie heet ik vanavond van harte welkom.

We zijn blij dat we vanavond weer gebruik mogen maken van de gastvrijheid van de familie Wong in restaurant ‘Saffier’.

2018 wordt in meerdere opzichten een belangrijk en bijzonder jaar voor ons allen. Om daarvan een voornbeeld te geven noem ik de binnen enkele weken te verwachten uitspraak van Raad van State inzake de voortgang van Hart van Zwanenburg. De goedkeuring dan wel afwijzing van het ingediende bestemmingsplan is doorslaggevend voor hoe het er in Zwanenburg in de toekomst allemaal uit gaat zien. Met z’n allen hebben wij gevochten voor de bouw van een sporthal, een nieuw dorpshuis en het creëren van een dorpsplein. We krijgen daarvoor een substantiële donatie van de Stichting Leefbaarheid Schiphol van 8 miljoen Euro, die dit project mede mogelijk maakt. Het gaat dus over de toekomst van ons dorp, waar woningbouw nog nauwelijks mogelijk is, al zijn er op dat gebied gelukkig ook wat ontwikkelingen. De investeringsbereidheid van de gemeente en het in stand houden van diverse voorzieningen komt steeds meer onder druk te staan. Het project Hart van Zwanenburg biedt daarom een unieke mogelijkheid om de kwaliteit en leefbaarheid in ons dorp voor de komende decennia te behouden en te verbeteren. Het belang van de komst van dit project is daarom groot en er is ons veel aan gelegen om het daadwerkelijk van de grond te krijgen. Om die reden heeft de Ondernemingsvereniging zich, veelal samen met de Dorpsraad, hard gemaakt voor de komst van dit project en zich daar waar mogelijk ingezet voor de voortgang. We wachten de uitspraak van Raad van State in spanning af!

De naderende fusie tussen Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de Haarlemmermeer wordt steeds meer zichtbaar en merkbaar en dat zal zich in 2018 voortzetten. Er zijn een aantal zaken die langzaam maar zeker al concreet worden, zoals de bekendmaking van de verplaatsing van de gemeente locatie Badhoevedorp naar Halfweg. Zoals wij eerder hebben aangegeven ligt ook op dit gebied een taak voor onze Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede en Omstreken. De betrekkingen met de lokale ondernemers in Haarlemmerliede en Spaarnwoude worden nog meer aangehaald zodat zij zich betrokken voelen en deel worden van het economische leven van de Haarlemmermeer. Voor de lokale ondernemers liggen er kansen en wij zullen proberen hen te laten participeren in het overleg dat het bedrijfsleven heeft met onze lokale overheid. Net zoals wijzelf hecht het college van de Haarlemmermeer er veel belang aan om de ondernemers in dat gebied te leren kennen en op de hoogte te zijn van hun ambities,  hun noden en wensen. Er zijn vele synergie effecten te behalen en daar kan onze Ondernemingsvereniging een belangrijke rol in spelen.

Samen sterk!

Burgemeester Theo Weterings is teruggekeerd naar de stad waar hij oorspronkelijk vandaan komt omdat hij daar gevraagd is burgemeester te worden. Hij zal dus niet meer actief betrokken zijn bij het vervolmaken van de fusie tussen beide gemeenten. Onno Hoes heeft zijn rol overgenomen als interim burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Samen met de Dorpsraad hebben wij een gesprek met hem gepland om te spreken over de actuele status en de voortgang op verschillende gebieden, waaronder ook de fusie perikelen.

Een ander project waar wij als Ondernemingsvereniging nauw bij betrokken zijn is de poging om op bedrijventerrein de Weeren te komen tot een betere algehele situatie. De laatste jaren is daar een verpaupering zichtbaar en neemt de criminaliteit steeds meer toe. Het lijkt soms meer op een autoboulevard dan op een net bedrijventerrein en je voelt je er niet veilig. Geen positief vestigingsklimaat dus en daar moet wat aan gebeuren! Ons doel is om middels het leveren van een gezamenlijke inspanning te komen tot een hoogwaardiger Bedrijventerrein De Weeren. De veiligheid moet omhoog en de criminaliteit moet omlaag. Het vestigingsklimaat voor ondernemers moet verbeteren. We trachten dit resultaat te bereiken door het bundelen van de krachten tegen de criminaliteit. Maar ook door een gerichte bestrijding van die criminaliteit. Als criminelen zich meer gehinderd voelen zullen ze uiteindelijk vertrekken, wat het vestigingsklimaat voor normale en nette bedrijven positief beïnvloedt.  Dit sneeuwbaleffect zal bijdragen aan verbetering op De Weeren. De volgende stap is om samen toe te groeien naar een stabiele Parkmanagement vereniging, ondersteund door sterke partijen. En tot slot trachten we te komen tot het opstarten van een procedure Keurmerk Veilig Ondernemen zoals die in de Dennenlaan al succesvol draait. Met deze procedure worden met name politie en brandweer ook directer betrokken bij het bedrijventerrein en zullen vaker zichtbaar zijn. De Ondernemingsvereniging speelt een verbindende rol in dit project tussen ondernemers, gemeente Haarlemmermeer en overige participerende partijen. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en staan open voor suggesties. Onze dank gaat uit naar onze burgemeester en het college voor de tot nu toe genomen maatregelen die de toenemende verpaupering op het Bedrijventerrein De Weeren tegen gaan.

Een dringend verzoek aan hen: “Blijf handhaven gemeente!”.

Een andere belangrijke ontwikkeling voor onze beide dorpskernen Halfweg en Zwanenburg is het outlet centrum Sugar City dat steeds meer gestalte krijgt. Ook voor dit project is het jaar 2018 van groot belang, immers wordt over enkele weken een gerechtelijke uitspraak verwacht over de ingediende bezwaren. Het ziet er wel steeds meer naar uit dat definitief gestart zal worden met de bouw van het outlet centrum. Zoals wij eerder hebben aangegeven zijn wij weliswaar vóór de ontwikkeling van het project, maar maken wij ons zorgen over de verwachte verkeersproblemen die het outlet centrum kan veroorzaken. Er was geen enkele garantie dat er adequate maatregelen worden genomen. De betrokken wethouder heeft ons destijds wel verzekerd dat het outlet centrum niet open gaat als de genoemde problemen onvoldoende zijn getackeld. Desondanks heeft de Ondernemingsvereniging samen met de Dorpsraad bezwaar ingediend zoals u bekend is. Dit bezwaar richtte zich op het vooruitzicht dat er te weinig parkeerplaatsen op het terrein zelf zouden komen en ook op het vraagstuk dat de capaciteit van de aan- en afvoerwegen onvoldoende zou zijn, zoals uit de toen voorliggende onderzoeken bleek. De angst en de verwachting was dat er niet alleen wildparkeren zou ontstaan langs de Zwanenburgerdijk en de Domineeslaan ter hoogte van de Bietenbrug, maar ook bij de Weerenbrug. Daarnaast was er grote angst dat de hele regio vast zou lopen door de grote verkeersdrukte. Inmiddels zijn er door Neinver, de projectontwikkelaar, verkeersoplossingen gepresenteerd waarvan wij samen met de dorpsraad hebben geconcludeerd dat ze nu wel toereikend zijn. De gepresenteerde verkeersoplossingen werden ondersteund door nieuwe onderzoeken van verkeersdeskundigen. Zowel op parkeergebied als inzake de toe- en afvoer van verkeer worden nu adequate maatregelen genomen waarvan deze deskundigen aangeven dat ze toereikend zouden moeten zijn. Wij hebben ons bezwaar daarom samen met de Dorpsraad ingetrokken.

Een ander urgent vraagstuk voor 2018 is de bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven in onze regio. Er staan grootscheepse onderhoudswerkzaamheden gepland aan verschillende wegen in onze regio. Het gaat niet alleen om de N200/A200 door Halfweg, maar ook de Oranje Nassaustraat. En in Zwanenburg zullen de Domineeslaan, IJweg en Dennenlaan op de schop gaan. Voor allemaal geldt dat ze opengebroken gaan worden in 2018. Zoals jullie zullen begrijpen heeft dit grote gevolgen voor de bereikbaarheid van ons allen. Tel daar bij op dat er ontwikkelingen plaats gaan vinden rondom Sugar City en Hart van Zwanenburg en het wordt duidelijk dat we grote overlast kunnen en zullen ondervinden. Uiteraard is de Ondernemingsvereniging samen met de Dorpsraad in nauw overleg met de betrokken instanties over deze ontwikkelingen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Dan ons bestuur. Een bestuur in een overgangsfase. Terwijl er allerlei zwaarwegende dossiers op ons pad liggen gaan een aantal zeer bevlogen en jarenlang actieve bestuursleden er mee stoppen. Vorig jaar stopte onze voorzitter Paul Kok er na ruim 30 jaar mee, maar ook Wim Verlinden en Joop Verburg hebben aangegeven aan hun laatste fase binnen de Ondernemingsvereniging bezig te zijn. Er gaat dus enorm veel know how en bevlogenheid verloren. Tegelijkertijd wordt een actieve en dynamische rol van de Ondernemingsvereniging gevraagd vanwege de zwaarwegende dossiers, waarvan ik u er slechts enkele  noemde. Gelukkig melden zich enkele nieuwe ondernemers, waarover binnenkort meer.

Ik kan jullie beloven dat de Ondernemingsvereniging zich namens jullie ondernemers blijft inzetten om een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers te handhaven en daarnaast tracht middels netwerk events jullie kansen te vergroten. Dit jaar worden er weer allerlei activiteiten georganiseerd. Voor informatie: houd onze website in de gaten www.ondernemingsvereniging.nl.

Ik dank de huidige bestuursleden en ook degenen die een bestuursfunctie in beraad hebben. Jullie inbreng is van groot belang en draagt bij aan de kansen van onze leden.

Ik dank ook onze leden, voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben.

Wij zullen er alles aan doen om dat vertrouwen waar te maken en jullie belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Dank ook voor jullie aanwezigheid vanavond.

Het bestuur van de Ondernemingsvereniging wenst jullie een heel gelukkig, heel gezond en zakelijk voorspoedig Nieuwjaar.

 

Nog een gezellige avond toegewenst!

Rob Koster

Voorzitter OV